Nó có thể là thú vị:

Vớ dài askan

Không đủ? Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn!